FILIACIÓ I IDENTIFICACIÓ GENÈTICA

PANELLS ESTANDARITZATS DE 64 I 128 SNP

El Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM) de la Universitat Autònoma de Barcelona disposa de les últimes tecnologies per sistematitzar els procediments d'identificació i filiació a múltiples espècies, des de la recepció i processat de les mostres biològiques (sang, pèls o altres teixits biològics) i fins al genotipatge per single nucleotide polymorphisms amb la plataforma QuantStudioTM 12K Flex.

S'han desenvolupat panells estandaritzats de 64 i/o 128 marcadors genètics tipus SNP seguint les recomanacions de l'ICAR (International Committe for Animal Recording) i l'ISAG (International Society for Animal Genetics ) per les diferènts espècies ramaderes i d'animals domèstics.