PROTEÏNES DE LA LLET

Β-caseïna (variant A2) i Κ-caseïna

El Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM) de la Universitat Autònoma de Barcelona disposa de les últimes tecnologies per una eficient caracterització dels gens de la beta-caseïna i kappa-caseïna en vaques, des de la recepció i processat de les mostres biològiques (sang, pèls o altres teixits biològics) i fins al genotipatge per single nucleotide polymorphisms amb la plataforma QuantStudioTM 12K Flex.
Disposem d'una àmplia experiencia en la determinació del perfil genètic de les caseïnes en més de 20.000 vaques lleteres, així com la realització de controls de qualitat en més de 3.000 mostres de llet A2.

Encara que les diferents caseïnes tenen un impacte important sobre la composició de la llet i la productivitat dels animals, la variant A2 de la beta-caseïna s’ha revelat com a més digestible, generant un producte diferenciat amb un nínxol de mercat en franca expansió. No obstant, la majoria de serveis de genotipatge tendeixen a agrupar sota la denominació A2 altres variants, confonent el perfil genètic real de l’animal i, en conseqüència, les propietats tecnològiques i organolèptiques de la seva llet.

La kappa-caseïna té una situació semblant, amb variants intermedies (A i C), d’altres que redueixen llet i incrementen proteïna (B), o a la inversa (E).