GENOTIPATGE

Panells OpenArrayTM

La plataforma OpenArrayTM es basa en assaigs TaqmanTM (predissenyats i/o personalitzats) que permet genotipar diferent nombre de SNPs al mateix temps. Formats disponibles de 16,32, 64, 128, 192 i 256 SNPs. Més informació

SNPs Individuals

Sondes Taqman: cada assaig Taqman consisteix en dos primers específics de la seqüència que conté el polimorfisme i dues sondes Taqman (MGB) amb supresssors no fluorescents (NFQ) cadascuna específica per a cada un dels dos al.lels del SNP.

Assajos PACETM: l’assaig PACE es basa en una PCR al.lel específica competitiva que conté dos primers al.lel específics i un tercer primer comú.

Genotipatge per Seqüenciació (Genotyping by Sequencing)

Tecnologia que permet genotipar un nombre més elevat de SNPs i al mateix temps permet el descobriment de nous polimorfismes en les regions seqüenciades .